Uppdrag

Ledarutveckling – Träningsprogram för ledare

Genom träningsprogrammet Motiverande Ledarskap får du som ledare en resultatorienterad utvecklingsprocess och träning under en tidsperiod av 7-10 månader. En ledarutveckling i praktiken för både dig i Göteborg som på distans. Jag som din personliga coach stödjer dig under tiden. Du får insikter och hjälp med att sätta och nå mål. Du får ett material att läsa och en inloggning till egen sida med allt digitalt, både text, ljud och inspelade professionella föreläsningar som har anknytning till respektive avsnitt som vi arbetar med.
På detta sätt kan du öka förmågan att utveckla ditt ledarskap. Vidare utvecklas förmågan att förstå hur man tar fram det bästa hos sina medarbetare, hur man bygger och leder team, hur man kan kommunicera effektivt samt hur man balanserar arbete med sitt privatliv.
• Personlig coachning
• Nå resultat genom tydliga mål
• Skapa goda vanor
• Öka lönsamheten och välbefinnandet

Du kan även lägga till en profilanalys i processen som utgår från dina paradoxer och kraften i dem. En paradox är resultatet av att integrera två till synes motsägelsefulla beteenden som båda bidrar till en individs succé. Verktyget heter Harrison Assessment och resultatet bidrar till givande reflektioner och lärdomar under programmets gång.

Processen kan, men behöver inte, starta med en 360-gradersanalys som beskrivs separat. 

Många ledare följer upp sina insikter från en genomförd UGL-kurs med Motiverande ledarskap.

www.bizniztools.com

Grupputveckling

Hur kan ert team bli än mer effektivt? Jag erbjuder workshops med ledningsgrupper eller arbetsgrupper för att utveckla samarbetet och effektiviteten. Metoderna grundar sig på IMGD (Integrative Model of Group Development) av PH. D. Susan Wheelan.

Personprofiler – MBTI

MBTI (Myers & Briggs Type Indicator) är ett väl beprövat och vida använt verktyg som används för självkännedom och grupputveckling. Genom att bevara ett antal frågor får man en personprofil som beskriver vilka preferenser man har när det gäller relationer, informationsinhämtning, beslutsfattande och livsstil.

Man kan inte få ett dåligt MBTI-resultat, alla är lika goda. Med profilen som bas kan man förstå sig själv bättre och därigenom få klarhet i hur man fungerar med andra, hur man kan kommunicera bättre för att göra sig förstådd, kanske få svar på varför man reagerar på ett visst sätt i olika situationer och mycket mera. MBTI är ett utmärkt medel att använda i gruppers utveckling för att se hur man kan få en högre effektivitet, bättre grundade beslut och se hur vars och ens styrkor kan tillvaratas på bästa sätt.
MBTI kan användas individuellt, i workshops, i föreläsningar och i ett strukturerat arbete med en grupputveckling.

360-gradersanalyser

Ett värdefullt verktyg för ledar- och grupputveckling är 360° feedback. Modellen som används är FARAX 360 som är utvecklad av Fil. Dr. Juoko Arvonen. Flera olika rapporter finns att tillgå; ledarprofil, samarbetsprofil samt ledningsgruppsprofil.

I ledarprofilen redovisas ledarskapet utifrån tre perspektiv: Struktur, förändring och relation. Tanken är att den berörde personen skattar sig själv och också får en skattning från andra respondenter såsom chef, kollegor, medarbetare samt kanske någon ytterligare relevant grupp personer. Resultatet behandlas konfidentiellt och återkoppling sker i ett samtal mellan konsult och utvärderad person. Här diskuteras var skillnader finns, vad det finns utvecklingsbehov samt vilka styrkorna är. Den utvärderade personen gör sedan en handlingsplan för sin egen utveckling, som kan vara en bra bas för det ledarträningsprogram som beskrivs separat.

Samarbetsprofilen används för personer i organisationen som inte har en ledarroll och där man vill kartlägga samarbetsbeteende utifrån olika perspektiv.

Det finns även möjlighet att göra en utvärdering av en ledningsgrupp eller annan chefsgrupp. Här svarar alla personer på hur de anser att arbetet fungerar och den sammanställda rapporten används i gemensamma diskussioner om hur arbetet i gruppen kan utvecklas samt hur styrkor i gruppens arbete kan tillvaratas.

UGL-kurser

Jag är sedan många år UGL-handledare och genomför ett antal UGL-kurser per år. Vi håller till på vackra Bohus-Malmön norr om Göteborg och vårt koncept heter UGL Max 9. Det innebär att vår grupp aldrig är fler än nio deltagare vilket ger varje deltagare mer utrymme och vi som handledare kan arbeta mer effektivt under vår kursvecka.

www.uglakademin.se

Ledarskapsprogram

Jag hjälper organisationer med utformning av ledarskapsprogram, genomförande och uppföljning. Bland många olika moduler kan nämnas grupputveckling och ledarstilar, kommunikation, förändringsprocesser, presentationsteknik, feedback, effektivt lyssnande, förhandling, medarbetarsamtal och SMARTa mål. Detta kan kombineras med ett inslag av självkännedom, antingen med 360-graders feedback eller en MBTI-profil som beskrivs separat.

Utvecklingssamtal

Vad vill vi uppnå med våra utvecklingssamtal? I många verksamheter kan de upplevas som en rutin och inte som ett givande samtal som hjälper både medarbetare, chefer och organisation att utvecklas. Jag hjälper till med utformning av upplägg, analys, utbildning av chefer och medarbetare och uppföljning.

Arbetsmiljökartläggningar

När man vill få en tydlig bild av hur arbetsmiljön fungerar, hur kommunikation och samarbete fungerar och hur medarbetare och chefer fungerar tillsammans är en arbetsmiljökartläggning ett bra sätt. Det kan ske med intervjuer, enkäter eller en kombination av båda. Resultatet ger en bra bas för att identifiera vad som behöver bevaras, förstärkas och utvecklas.

HR Business partner

Jag arbetar också strategiskt och taktiskt med HR frågor. Här handlar det om att se vilka aktiviteter inom HR som utvecklar affären. Det kan vara förankring av nya affärsstrategier i workshops, identifiering och utveckling av kompetens för att möta nya marknadskrav, strategiska rekryteringar och omorganisationer. I alla aktiviteter är kommunikation och planering av denna en avgörande faktor.